Shabbat Prayer by Ben Zvolon

Shabbat Prayer by Ben Zvolon

Shabbat Prayer by Ben Zvolon
Size:
Height: 50
Length: 60